REGULAMIN


Warunki rezerwacji i pobytu

 WAŻNE !!!

W całym domu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 

Nie przyjmujemy zwierząt . 

 

1. Przedmiotowy regulamin określa zasady, na których można realizować rezerwacje i dokonywać wynajmu domu. Zarezerwowany dom za pośrednictwem platformy  internetowej www.sklanydomzakopane.pl, oraz telefonicznie jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. Umowa pomiędzy klientem a właścicielem domu zostaje zawarta w chwili dokonania całkowitej rezerwacji i wpłaty zaliczki na nasze konto Hubert Jędrzejewski ul.Ksawerów Nowy 26 b , 26-804 Stromiec  WBK. 43 1500 2178 1221 7000 1811 0000 lub drogą elektroniczną Dot Pay

 

2. Rezerwacja Dot Pay

Rezerwacji dokonuje się za pomocą platformy internetowej dostępnej na: www.skalnydomzakopane.pl ,  na minimum 5 dób hotelowych (20.XII- 29.II; 25.IV- 04.V; 28.VI- 31VIII) oraz 3 doby hotelowe (sezon: B, C) w przypadku pobytu krótszego niż ww. do rachunku końcowego dolicza się dodatkową jednorazową opłatę 300 zł. Po wybraniu terminu klient wprowadza do sytemu rezerwacyjnego swoje podstawowe dane w celu dokonania rezerwacji. Następnie wybiera dogodny sposób płatności  (e-przelew, karta kredytowa) on- Line i dokonuje zapłaty bezzwrotnego zadatku 30 procent wartości rezerwacji lub też całej zapłaty za pobyt . Po zaksięgowaniu wpłaconej kwoty system prześle na wskazany przez klienta adres email potwierdzenie złożonej rezerwacji.  W przypadku braku dokonania wpłaty zadatku w ciągu 24 godz. od momentu rozpoczęcia procedury rezerwacyjnej rezerwacja zostanie anulowana.

 

3. Anulowanie i zmiana rezerwacji

W przypadku anulacji przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.  Chęci zmiany terminu  w dokonanej rezerwacji, Klient zobowiązany jest  zgłosić nie później niż na 14 dni przed wyznaczoną w rezerwacji datą przyjazdu.  Zamiana terminu może zostać rozpatrzona wyłącznie w przypadku gdyby rezerwowany dom był wolny w innym terminie. Zmiana terminu może wiązać się  za zmianą ceny za wynajem. W przypadku, gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, zadatek nie podlega zwrotowi.

 

4. Przyjazd winien nastąpić w godzinach ustalonych telefonicznie 796-846-060 . Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu., chyba, że uzgodniono  inaczej.  Kaucja w wysokości 1 000 zł. zostaje pobrana pierwszego dnia i zwrócona klientowi ostatniego dnia pobytu, po przyjęciu domu bez uwag. Zameldowanie po godzinie 20:00 i wymeldowanie przed godziną 8:00 powinno być zgłoszone wcześniej.

 

5. Gość zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty za pobyt  nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.

 

6. Gość ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić właściciela  o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić lokal na szkodę.

 

7. Gość może korzystać z domu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody właściciela.

 

8. Gość zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić właściciela o wszelkich szkodach.

 

9.  Regulamin pobytu

a) Liczba osób mających przebywać w lokalu nie może być większa niż zgłoszona w rezerwacji maksymalnie 12 osób .  Jeśli liczba osób  będzie  wyższa niż podana w rezerwacji, właściciel może odmówić wydania kluczy do domu .

b) Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia lokalu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.

c) Gość zobowiązuje się zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z kominka.  Kominka nie należy pozostawiać bez „opieki”.

 

14.Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Klienta bez przekazania apartamentu przy udziale właściciela , uprawnia do roszczenia  w stosunku do klienta.

 

15. Dziecko do lat 6, śpiące z dorosłymi nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci płacą normalną cenę.

 

16. Nie przyjmujemy  zwierząt .

 

17. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo do odwołania rezerwacji . Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

Skalny dom Zakopane
34-500 Zakopane,
ul. Bogdańskiego 13 a

796-846-060

Godziny otwarcia:
codziennie od 8 do 23